Hoşgeldiniz

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinasyon Birimi, ÖYP kapsamında 2547 sayılı Kanun uyarınca Üniversitemize atanan ve diğer ÖYP Üniversitelerinden ÖYP kapsamında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35.maddesine dayanılarak hazırlanan “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca geçici olarak eğitim görmek üzere Üniversitemizde görevlendirilen araştırma görevlilerinin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10.maddesi, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kabul edilen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak Anadolu Üniversitesi'nde YÖK-Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın koordinasyon hizmetlerinin, programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimdir.

Vizyon: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde kendini sürekli geliştirip yenileyen, nitelikli bilimsel çalışmaları ile bilgi çağının bir parçası olan, üniversite öğrencilerine sunacağı eğitimde bireyler arasında asla ayrım gözetmeyen, sorumluluk sahibi, etik ilkelere önem veren, çağdaş, üretken, çözüm odaklı ve paylaşımcı akademisyenlerin yetişmesine katkı veren hizmet odaklı bir birim olmak.

Misyon: Türkiye’de genç akademisyenlerin yetişmesi konusunda; evrensel ve bilimsel değerler düzeyinde, adil, şeffaf, hesap verebilen, etik değerlere saygılı, kanun ve yönetmeliklere uygun, gelişime ve değişime açık, sürdürülebilir nitelikte etkin, verimli, kolay erişilebilir, süratli ve kaliteli hizmet üretmek.